KWALIFIKOWANE CENTRUM CERTYFIKACJI KLUCZY

Pomoc techniczna

 

Specjalistyczne informacje dotyczące wykorzystania podpisu CenCert w konkretnych systemach:

 

 

 

 

 

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) - aplikacja Klient JPK

Ścieżka do sterowników do karty elektronicznej CenCert do konfiguracji aplikacji Kient JPK:

 • C:\Program Files (x86)\ENCARD\enigmap11.dll  (dla 32-bitowej wersji programu Klient JPK)
 • C:\Program Files\ENCARD\enigmap11-x64.dll (dla 64-bitowej wersji programu Klient JPK)

 

Podpis pliku metadanych za pomocą PEM-HEART Signature 

Sposób utworzenia, podpisania i wysłania pliku przy pomocy Klient JPK 2.0 oraz PEM-HEART Signature:

 1. Tworzymy dokument w formacie XML który chcemy wysłać.
 2. W programie Klient JPK 2.0 Wciskamy zakładkę "wyślij dokument".
 3. Następnie wybieramy zakładkę "dodaj dokument".
 4. Wyszukujemy przygotowany wcześniej  dokument (XML) i załączamy. Powinien pokazać się jako poprawny(podświetlony na zielony kolor).
 5. Wciskamy "kontynuuj" , następnie "kontynuuj".
 6. Wciskamy "rozpocznij przetwarzanie", następnie "kontynuuj".
 7. W widocznym oknie najeżdżamy kursorem na "Plik metadanych dokumentu" i wciskamy lewym przyciskiem myszy.
 8. Wciskamy zakładkę "zapisz wybrany plik metadanych". Zapisujemy utworzony plik z dodatkiem (inituploadsigned).
 9. Uruchamiamy program do podpisywania Pem-Heart Signature, wciskamy zakładkę z prawej strony na dole "Ustawienia...". Zaznaczamy rozszerzenie "*.*", ustawiamy format podpisu na XAdES, typ podpisu "Otaczający", forma podpisu "Tylko podpis" i wciskamy "Zapisz".
 10. Następnie wciskamy ikonę graficzną "Podpisz", załączamy wcześniej utworzony dokument metadanych (inituploadsigned) i podpisujemy. Utworzy się dokument (inituploadsigned) z rozszerzeniem ".xades".
 11. Wracamy do programu Klient JPK 2.0 w widocznym oknie wciskamy "Plik metadanych dokumentu" po prawej stronie wciskamy zakładkę "Użyj zewnętrznie podpisanego pliku metadanych dla wybranego dokumentu" wybieramy podpisany wcześniej dokument (np. "JPK_VAT_002.csv.xml.inituploadsigned.xades") i załączmy go.
 12. Nastepnie wciskamy "kontynuuj" i "rozpocznij wysyłkę".
 13. Koniec.
 14. Na głównej karcie programu w zakładce "Historia" możemy sprawdzić status wysyłki.

 

W przypadku problemów z ustawieniem opcji podpisu w PEM-HEART Signature, prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją: Instrukcja podpisu pliku metadanych przy pomocy PEM-HEART Signature (zawiera obrazy ekranów PEM-HEART Sugnature)

 

 

 

Płatnik ZUS

Dla certyfikatów wystawionych po 6.03.2017, trzeba zainstalować w Płatniku certyfikat nowego klucza Centrum Certyfikacji - w następujący sposób:

1. Pobrać nowy certyfikat Centrum Certyfikacji CenCert.

2. W programie Płatnik wejść w menu Przekazy elektroniczne -> certyfikaty i prawym klawiszem myszy wybrać opcję "rejestruj z pliku", wskazując pobrany w pkt 1 certyfikat.

3. Wejść w opcję Przekaz elektroniczny -> Listy CRL i prawym klawiszem myszy wybrać opcję "Pobierz i rejestruj".

 

Patrz także:

Instrukcja instalacji certyfikatu CenCert w programie Płatnik

 

 

 

PEM-HEART Signature bez Internetu - listy TSL

Aplikacja PEM-HEART Signature generalnie jest przewidziana do funkcjonowania w środowisku dostepu do Internetu. Wymagają tego m.in. następujące operacje: pobieranie nowych list TSL (czyli informacji o nowych kluczach polskich - i innych europejskich - kwalifikowanych dostawców usług zaufania), pobieranie znacznika czasu (przy znakowaniu czasem), pobieranie odpowiedzi OCSP i/lub listy CRL (przy weryfikacji podpisu).

Do składania podpisu nowym certyfikatem - wystawionym przy użyciu nowego klucza Centrum Certyfikacji - w sytuacji braku dostępu do Internetu - konieczne może się okazać ręczne uaktualnienie polskiej listy TSL.

W celu ręcznego uaktualnienia polskiej listy TSL, należy wykonać następujące kroki:

1. Pobrać aktualną listę TSL, zapisać ją w pliku o nazwie "PL.xml".

2. Zapisać plik "PL.xml" do katalogu list TSL programu PEM-HEART Signature - standardowo "C:\Program Files (x86)\PEM-HEART SIGNATURE\EXE\DB_NEW\tsl

 

 

 

Dostęp do Internetu przez proxy (PEM-HEART Signature)

PEM-HEART Signature nie korzysta z ustawień proxy systemu Windows. W celu wykorzystania programu w środowisku, w którym dostęp do Internetu odbywa się za pośrednictwem proxy sieciowego, należy ustawić parametry proxy (adres serwera proxy, login i hasło użytkownika proxy).

W tym celu należy w oknie PEM-HEART Signature wywołać polecenie Ustawienia..., następnie aktywowac zakładkę Proxy.

   © 2010 Enigma SOI. CenCert jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Enigma SOI