KWALIFIKOWANE CENTRUM CERTYFIKACJI KLUCZY

Warunki uzyskania i używania certyfikatów:

 

1. Centrum Certyfikacji CenCert prowadzone przez firmę Safe Technologies S.A., obecnie ENIGMA Systemy Ochrony Informacji, uzyskało z dniem 21 września 2009r. wpis do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne.

2. CenCert świadczy usługi certyfikacyjne w oparciu o rozporządzenie eIDAS (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014), ustawę o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, a także o obowiązujące polityki certyfikacji.

3. Wydane certyfikaty nie mogą być wykorzystywane niezgodnie z prawem; mogą one być unieważnione w przypadkach określonych polityką certyfikacji. CenCert ponosi odpowiedzialność za działania z użyciem certyfikatów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach i politykach certyfikacji.

4. Kwalifikowany podpis elektroniczny wywołuje skutki prawne określone w rozporządzeniu eIDAS. 

5. Dokumenty w postaci elektronicznej, opatrzone podpisem kwalifikowany, są równoważne pod względem skutków prawnych z dokumentami podpisanymi odręcznie.

6. Kartę procesorową, jako bezpieczne urządzenie do przechowywania kwalifikowanego certyfikatu elektronicznego, należy przechowywać w sposób gwarantujący pełną kontrolę. Utrata kontroli przez Subskrybenta nad kluczem prywatnym powinna skutkować niezwłocznym unieważnieniem certyfikatu na jego wniosek.

7. Zasady używania kodów PIN Transportowy, PIN i PUK dla kart otrzymanych z Centrum Certyfikacji CenCert:

Przed użyciem karty Subskrybent musi ją aktywować przy użyciu PINu Transportowego, który otrzymuje z CenCert w przesyłce mailowej. 

Podczas aktywacji karty Subskrybent nadaje swoje własne, indywidualne kody PIN oraz PUK, które powinien zapisać w bezpiecznym miejscu, ponieważ jest ich jedynym posiadaczem. Od chwili aktywacji karty można jej używać posługując się kodem PIN nadanym przez Subskrybenta (PIN Transportowy przysłany przez CenCert już nie jest ważny). W przypadku trzykrotnego błędnego podania kodu PIN, karta się blokuje, ale można ją odblokować kodem PUK, który nadał Subskrybent. Natomiast trzykrotne błędne podanie kodu PUK powoduje trwałe i nieodwracalne zablokowanie karty.

Karty zablokowanej z powodu błędnego kodu PIN Transportowy albo kodu PUK nie da się ponownie użyć. Należy unieważnić certyfikat związany z tą kartą, a kartę zniszczyć i wyrzucić. Centrum Certyfikacji Kluczy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wynikające z zablokowania karty z powodu wpisania błędnego kodu PIN Transportowy, PIN lub PUK.

8. Zasady używania kodów PIN i PUK dla kart własnych Subskrybenta, na które nagrano certyfikaty CenCert:

Obsługa kodów PIN i ewentualnie PUK odbywa się w aplikacji przeznaczonej do obsługi kart, które posiada Subskrybent. Karta blokuje się  po określonej przez producenta liczbie prób błędnego podania kodu PIN. Może istnieć możliwość odblokowania karty kodem PUK, ale po określonej licznie prób błędnego podania kodu PUK następuje trwałe i nieodwracalne zablokowanie karty.

Karty zablokowanej z powodu błędnego kodu PIN Transportowy albo kodu PUK nie da się ponownie użyć. Należy unieważnić certyfikat związany z tą kartą, a kartę zniszczyć i wyrzucić. Centrum Certyfikacji Kluczy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wynikające z zablokowania karty z powodu wpisania błędnego kodu PIN lub PUK.

9. Podpis elektroniczny może być opatrzony znacznikiem czasu.

10. Znacznik czasu wydany przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi zaufania wywołuje skutki prawne daty pewnej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

11. W przypadku wydawania certyfikatów niekwalifikowanych informuje się, że podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą tego certyfikatu nie wywołuje skutków prawnych równorzędnych podpisowi własnoręcznemu.

12. Skargi na działalność CenCert oraz działalność Punktów Rejestracji należy kierować do Kierownika Centrum Certyfikacji Kluczy.

   © 2010 Enigma SOI. CenCert jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Enigma SOI