KWALIFIKOWANE CENTRUM CERTYFIKACJI KLUCZY

Usługa znakowania czasem

 

Usługa znakowania czasem to wiarygodne potwierdzenie istnienia danej treści elektronicznej (którą zwykle jest podpis elektroniczny oraz opatrzony nim dokument) w określonym czasie.

Oprogramowanie Subskrybenta, może to być PEM-HEART Signature, wysyła żądanie do serwera znakowania czasem, a w nim kryptograficzny skrót z dokumentu lub podpisu elektronicznego do oznakowania czasem. Sam podpis ani dokument elektroniczny nie jest przesyłany do serwera. Serwer znakowania czasem po zweryfikowaniu prawa do znacznika czasu (usługa może być płatna) odpowiada odsyłając znacznik czasu. Znacznik czasu zawiera określenie czasu wystawienia znacznika z dokładnością do 1 sekundy oraz skrót przesłany przez Subskrybenta (a więc odniesienie do znakowanego czasem podpisu-dokumentu) i jest poświadczony pieczęcią elektroniczną CenCert. 

CenCert świadczy kwalifikowaną usługę znakowania czasem pod adresem http://tsp.cencert.pl.

Żądania znakowania czasem muszą być zgodne z normą RFC 3161, transport za pomocą HTTP. Żądania muszą być uwierzytelnione (podpisane) certyfikatem akceptowanym przez serwer znakowania czasem.

   © 2010 Enigma SOI. CenCert jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Enigma SOI