Do wydania certyfikatu do podpisu kwalifikowanego niezbędne są następujące dokumenty:

  • Dokument potwierdzający tożsamość: ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, karta pobytu) wydany przez Polskę lub inny kraj Unii Europejskiej albo ważny paszport (wydany w dowolnym kraju).
  • W przypadku, gdy do certyfikatu ma być wpisany numer PESEL, dokument tożsamości musi zawierać numer PESEL lub przy potwierdzeniu tożsamości należy okazać dowód nadania numeru PESEL (w oryginale, zdjęcie dokumentu nie jest wystarczające)
  • W przypadku, gdy do certyfikatu ma być wpisany numer dokumentu tożsamości (zamiast numeru PESEL), na spotkaniu z naszym Inspektorem ds. rejestracji trzeba okazać ten konkretny, ważny dokument tożsamości
  • W przypadku, gdy do certyfikatu ma być wpisany numer NIP (zamiast numeru PESEL): oryginał nadania numeru NIP dla osoby fizycznej, dla której wystawiany jest certyfikat (oryginał dokumentu do wglądu, kopia do akt)
  • W przypadku, gdy do certyfikatu mają być wpisane jakieś dane w polu “Pozycja zawodowa”: dokument potwierdzający określone uprawnienia (w zależności od rodzaju wprowadzonych danych – np. prawo wykonywania danego zawodu regulowanego, upoważnienie do wystawiania legitymacji studenckich, upoważnienie firmy do wpisania danego stanowiska, dyplom nadania tytułu naukowego itd.)
  • W przypadku, gdy do certyfikatu mają być wpisane dane organizacji: Upoważnienie do otrzymania certyfikatu z danymi organizacji, podpisane przez osobę uprawnioną. Upoważnienie nie jest wymagane, jeśli uprawnienie danej osoby wynika z rejestru KRS/CEiDG albo ustawy (w przypadku organów administracji).