Jak sprawdzić daty ważności swojego certyfikatu?

W celu odczytania daty ważności swojego certyfikatu włóż kartę do czytnika, następnie uruchom program PEM-HEART Signature, wciśnij przycisk “Karta”, następnie “Diagnostyka”, zaznacz pierwszy token na karcie i odczytaj daty ważności.

PATRZ RYSUNEK PONIŻEJ (po kliknięciu można go powiększyć).

Jak odczytać daty ważności certyfikatu w PEM-HEART Signature

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) - aplikacja Klient JPK

Ścieżka do sterowników do karty elektronicznej CenCert do konfiguracji aplikacji Kient JPK:

 • C:\Program Files (x86)\ENCARD\enigmap11.dll  (dla 32-bitowej wersji programu Klient JPK)
 • C:\Program Files\ENCARD\enigmap11-x64.dll (dla 64-bitowej wersji programu Klient JPK)

Podpisywanie plików MDR

PEM-HEART Signature bez Internetu - listy TSL, CRL

Aplikacja PEM-HEART Signature generalnie jest przewidziana do funkcjonowania w środowisku dostepu do Internetu.

Wymagają tego m.in. następujące operacje:

 • pobieranie nowych list TSL (czyli informacji o nowych kluczach polskich – i innych europejskich – kwalifikowanych dostawców usług zaufania),
 • pobieranie znacznika czasu (przy znakowaniu czasem),
 • pobieranie odpowiedzi OCSP i/lub listy CRL (przy weryfikacji podpisu).

Do składania podpisu nowym certyfikatem – wystawionym przy użyciu nowego klucza Centrum Certyfikacji – w sytuacji braku dostępu do Internetu – konieczne może się okazać ręczne uaktualnienie polskiej listy TSL.
Taka sama sytuacja występuje przy weryfikacji podpisu złożonego przy użyciu certyfikatu dostawcy usług zaufania, którego nie ma jeszcze w bazie PEM-HEART Signature – trzeba uaktualnić listę TSL kraju, w którym jest zarejestrowany dany dostawca usług zaufania.

W celu ręcznego uaktualnienia listy TSL, należy wykonać następujące kroki:

 • Pobrać i zapisać na dysku aktualną polską listę TSL albo aktualną listę TSL innego kraju (jeśli próbujemy zweryfikować podpis złożony przy uzyciu certyfikatu z innego kraju).
 • Uruchomić program PEM-HEART Signature (wersja 3.9.12.7 lub późniejsza)
 • Wczytać listę TSL do programu PEM-HEART Signature: “Ustawienia…” -> zakładka Import danych, następnie Import listy TSL -> Wskaż, należy wybrać zapisany plik z listą TSL, nastepnie Dodaj listę TSLZapisz

 

Weryfikacja podpisu elektronicznego wymaga obecności aktualnej list CRL dla wszystkich dostawców usług zaufania (w tym ewentualnie rootów krajowych), znajdujących się na ścieżce weryfikacji certyfikatu.

W celu ręcznego uaktualnienia listy CRL, należy wykonać następujące kroki:

 • Pobrać i zapisać na dysku listę CRL odpowiedniego dostawcy usługi zaufania.
 • Uruchomić program PEM-HEART Signature (wersja 3.9.12.7 lub późniejsza)
 • Wczytać listę CRL do programu PEM-HEART Signature: “Ustawienia…” -> zakładka Import danych, następnie Import listy CRL -> Wskaż, należy wybrać zapisany plik z listą CRL, nastepnie Dodaj listę CRLZapisz

Dostęp do Internetu przez proxy (PEM-HEART Signature)

PEM-HEART Signature nie korzysta z ustawień proxy systemu Windows. W celu wykorzystania programu w środowisku, w którym dostęp do Internetu odbywa się za pośrednictwem proxy sieciowego, należy ustawić parametry proxy (adres serwera proxy, login i hasło użytkownika proxy).

W tym celu należy w oknie PEM-HEART Signature wywołać polecenie Ustawienia…, następnie aktywować zakładkę Proxy.

Adresy DNS i IP serwerów (dla administratorów sieci)

 1. usługa odnawiania certyfikatów (PEM-HEART Recertyfikacja):
  1. https://rsign.cencert.pl
  2. IP: 34.78.124.216 albo 91.213.107.200
  3. port 443
 2. Usługa znakowania czasem
  1. tsp.cencert.pl
  2. IP 34.78.124.216, 91.198.145.23, 91.213.107.*
  3. port 80, 443
 3. OCSP
  1. https://ocsp.cencert.pl
  2. IP 34.78.124.216 albo 91.213.107.198
  3. port 80, 443
 4. CRL
  1. https://crl.cencert.pl
  2. IP 34.78.124.216 albo 91.213.107.195, albo 91.198.145.20

Usługa znakowania czasem - parametry techniczne

 1. Dla usługi świadczonej przy użyciu podpisanych żądań znakowania czasem:
  1. Serwer znakowania czasem jest dostępny pod adresem http://tsp.cencert.pl.
  2. Akceptowane są żądania znakowania czasem zgodne z RFC 3161, dodatkowo podpisane elektronicznie zgodnie z normą PKCS#7, przy użyciu certyfikatu wydanego przez CenCert.
 2. Dla mechanizmu login / hasło (DOSTĘP TESTOWY):
  1. Serwer znakowania czasem jest dostępny pod adresem https://tsp4.cencert.pl.
  2. Akceptowane są żądania znakowania czasem zgodne z RFC 3161.
  3. Używany jest mechanizm zabezpieczenia dostępu login / hasło “Basic access authentication” HTTP (używany również przez takie programy jak Acrobat Reader DC).

Instalowanie PEM-HEART Signature poprzez mechanizmy domen Windows (dla administratorów)

Do instalacji z użyciem mechanizmów domenowych Ms Windows należy użyć wersji MSI instalatorów PEM-HEART Signature i Encard. Instalatory wspierają instalację w trybie “cichym”.

Na systemach 64 bitowych należy zainstalować PEM-HERT Signature ORAZ Encard w wersji 32b ORAZ Encard w wersji 64b.

 

W celu ustawienia specyficznych wartości konfiguracyjnych (np. ustawienia proxy), należy rozdystrybuować odpowiednie klucze rejestru Windows.

Najprościej jest ustawić żądane opcje na stanowisku pracy administratora, a następnie skopiować i powielić mechanizmami domenowymi wpisy rejestru do innych użytkowników.

Rejestr programu PEM-HEART Signature znajduje się w gałęzi: HKEY_CURRENT_USER\Software\ENIGMA SOI\PEMHEART_SIGNER\3.9.

W szczególności:

 • za parametry proxy odpowiadają wpisy w gałęzi ..\Profile\CERTYFIKAT_KWALIFIKOWANY\Proxy
 • za domyślne formaty podpisów (dla plików poszczególnych typów) odpowiadają wpisy w gałęzi ..\EXTENSIONSMAPPING
 • za włączenie/wyłączenie sprawdzania aktualności oprogramowania odpowiada klucz GUICHECKUPDATE w gałęzi ..\Settings