Subskrybent lub organizacja, której dane zawarte są w certyfikacie, może w dowolnym czasie i z dowolnej przyczyny unieważnić certyfikat. W uzasadnionych przypadkach może to zrobić również Centrum Certyfikacji Kluczy.

Jeśli chcesz unieważnić bądź zawiesić swój certyfikat:

  • wejdź na stronę WWW do unieważniania i zawieszania certyfikatów (operacja wymaga wpisania “hasła do unieważnienia”), albo
  • przyślij pismo z prośbą o unieważnienie bądź zawieszenie certyfikatu, na adres rev@cencert.pl, podpisane ważnym podpisem kwalifikowanym, albo
  • przyślij, pocztą tradycyjną, podpisany oryginał pisma z prośbą o unieważnienie bądź zawieszenie certyfikatu, na adres “Centrum Certyfikacji Kluczy CenCert, ul. Jagiellońska 78, 03-301 Warszawa.

Gdyby w danym momencie serwis https://www.cencert.pl/revoke/ nie był dostępny (np. z powodu prac serwisowych), możesz unieważnić bądź zawiesić certyfikat przysyłając prośbę o unieważnienie bądź zawieszenie certyfikatu mailem na adres rev@cencert.pl. Mail musi zawierać następujące dane: imię (imiona), nazwisko, pseudonim (jeśli to jest certyfikat z pseudonimem), przybliżona data wystawienia certyfikatu, hasło do unieważnienia certyfikatu.

Pismo (elektroniczne bądź tradycyjne) musi zawierać dane osoby dokonującej unieważnienia, w tym adres email, oraz dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację certyfikatu, którego dotyczy. Na stronie WWW publikujemy Formularze związane z unieważnianiem certyfikatów, jednak wnioski można też składać na innych wzorach, jeśli tylko zawierają one niezbędne dane.

Organizacja, której dane są zapisane w certyfikacie, może jedynie unieważnić certyfikat, zgodnie z zasadami opisanymi powyżej, poprzez przysłanie pisma elektronicznego (podpisanego podpisem kwalifikowanym przez osobę upoważnioną) bądź tradycyjnego.

Subskrybent, który chce przywrócić ważność swojego certyfikatu po zawieszeniu, może tego dokonać analogicznie do sposobów opisanych powyżej – poprzez przysłanie pisma elektronicznego (podpisanego podpisem kwalifikowanym przez osobę upoważnioną) bądź tradycyjnego.
Przywrócenie ważności może być wykonane jedynie w okresie 7 dni od zawieszenia (liczy się czas zatwierdzenia operacji przywrócenia ważności w systemie informatyycznym przez Inspektora ds. rejestracji). Po upływie 7 dni od zawieszenia certyfikat jest unieważniany.

CenCert informuje o unieważnieniach certyfikatów poprzez usługę OCSP i listy CRL. Wskazania na adresy OCSP i CRL zawarte są w wystawionych certyfikatach.