Wielu Przedsiębiorców zastanawia się czym jest i kogo dotyczy Jednolity Europejski Dokument Zamówienia oraz jak ma się do tego podpis elektroniczny do JEDZ?
Jednolity Dokument Europejski Zamówienia (popularnie nazywany JEDZ) to standardowy, ujednolicony formularz dla zamówień publicznych, których wartość przekracza progi unijne. Progi te są różne w zależności od przedmiotu zamówienia oraz rodzaju zamawiającego.

Wspomniane progi określone są w:

  • Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń urzędowi publikacji Unii Europejskiej,
  • Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia kwot wartości umów koncesji, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń urzędowi publikacji Unii Europejskiej.

Udział w zamówieniach publicznych wymaga przesyłania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) podpisanego elektronicznie z użyciem kwalifikowanego certyfikatu (podpis elektroniczny). Oznacza to konieczność wykorzystania takiego narzędzia jak podpis elektroniczny do JEDZ. Obowiązek ten wynika z nowelizacji Prawa zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 r., a obowiązuje od 18 kwietnia 2018. Wypełniając formularz do JEDZ e-podpis będzie nieodzownym narzędziem.

Warto także zapoznać się z instrukcją składania dokumentu JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w tym narzędzia takiego jak podpis elektroniczny. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Urzędu Zamówień Publicznych.

Wyjaśnić należy, że jednym z dopuszczalnych środków komunikacji elektronicznej służących składaniu w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia w formie JEDZ jest poczta elektroniczna. Oczywiście niezbędny do tego jest podpis elektroniczny do JEDZ.

Złożenie JEDZ przez wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej jest równoznaczne z jego złożeniem przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) nie stanowi jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W świetle przepisów JEDZ powinien być wysyłany pocztą elektroniczną z wykorzystaniem e-podpisu.

Gdzie odebrać podpis kwalifikowany?

Sprawdź podpis elektroniczny