eIDAS 2.0 – czym jest i jaką rolę pełni w cyfrowym świecie?

eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services) to jednakowe dla całej Unii Europejskiej uwarunkowania legislacyjne dotyczące świadczenia usług zaufania; rodzaj podstawy prawnej, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa transakcji elektronicznych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na…