Regulamin Sklepu Internetowego

31 marca 2020 r.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Definicje:

1.1. Sklep Internetowy (dalej: Sklep) – serwis i sklep internetowy prowadzony pod adresem www.cencert.pl.

1.2. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, pełnoletnia oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a także osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające zdolność do skutecznego zaciągania zobowiązań, mogące zawierać Umowy sprzedaży  i korzystać z Usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę w Sklepie.

1.3. Konsument – pełnoletnia oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę o świadczenie Usługi elektronicznej lub Umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.4. Sprzedawca – Enigma Systemy Ochrony Informacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000160395, NIP 5261029614, REGON 011149535, kapitał zakładowy 28.718.500,00 zł.

1.5. Usługi – usługi cyfrowe – w tym usługi zaufania, które Sprzedawca świadczy jako kwalifikowany podmiot wpisany do rejestru kwalifikowanych dostawców usług zaufania prowadzonego przez Ministra Cyfryzacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej – prezentowane przez Sprzedawcę w Sklepie z podaniem ich cech oraz cen, które Klient może zamówić za pośrednictwem Sklepu.

1.6. Zamówienie – prawidłowo i zgodnie ze stanem faktycznym wypełniony przez Klienta Formularz zamówienia, potwierdzony przez Klienta i przesłany do Sprzedawcy poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.

1.7. Umowa sprzedaży – Zamówienie potwierdzone przez Sprzedawcę zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

1.8. Usługa elektroniczna – usługa świadczona nieodpłatnie drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta w Sklepie.

1.9. Punkt Obsługi Klienta – mobilny albo stacjonarny punkt służący Sprzedawcy do indywidualnego kontaktu z Klientem, za pośrednictwem którego prowadzona jest obsługa Klienta, o której mowa w Regulaminie. Lista Punktów Obsługi Klienta dostępna jest na stronie Sklepu ze wskazaniem, czy dany Punkt jest mobilny czy stacjonarny.

1.10. Siła wyższa – akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy, blackout oraz inne nagłe, zewnętrze, niezależne od woli Stron zdarzenie, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, którego skutkom Strony, przy zachowaniu należytej staranności, nie mogły zapobiec ani przeciwdziałać oraz których, rozumując racjonalnie, nie mogły przewidzieć.

1.11. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.12. Regulamin – niniejszy regulamin.

1.13. Ustawa – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

1.14. Rozporządzenie – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki korzystania ze Sklepu. Klient posiada nieodpłatny dostęp do Regulaminu na stronie Sklepu, również w postaci pliku PDF opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby odpowiedzialnej po stronie Sprzedawcy lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną Sprzedawcy.

3. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego warunków. Akceptacja warunków Regulaminu ma miejsce w trakcie składania Zamówienia.

 

II. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE

1. W Sklepie dostępne są następujące Usługi elektroniczne:

1.1. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia po wykonaniu kolejno następujących czynności: (1) wypełnienie Formularza zamówienia i (2) użycie – po wypełnieniu Formularza zamówienia – przycisku „Kupuję i płacę”. Do czasu potwierdzenia Zamówienia poprzez użycie ww. przycisku istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji Formularza zamówienia; (interaktywny formularz jest dostępny na stronach Sklepu).

2. Usługa elektroniczna Formularz zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą przesłania przez Klienta Formularza zamówienia zgodnie z pkt. IV ust. 1.1. poniżej albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta składania Zamówienia za jego pośrednictwem.

3. Zgodnie z art. 38 pkt 1 Ustawy Klientowi o statusie Konsumenta nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Formularza zamówienia, jeżeli usługa ta została w całości wykonana przez Sprzedawcę. Używając przycisku „Kupuję i płacę”, Klient o statusie Konsumenta wyraża zgodę na wykonanie przez Sprzedawcę Usługi elektronicznej Formularza zamówienia.

4. Sprzedawca zobowiązany jest do należytego wykonywania Usług elektronicznych i odpowiada za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, przy czym Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług elektronicznych będące następstwem Siły wyższej.

5. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych przez Sprzedawcę Klient może składać drogą elektroniczną na adres email: biuro@cencert.pl.

6. W zgłoszeniu reklamacyjnym zaleca się Klientowi wskazanie imienia i nazwiska lub firmy oraz danych kontaktowych, jak również opisu i wskazania przyczyny reklamacji. Wymogi wskazane w zdaniu poprzedzającym – w przypadku Klienta o statusie Konsumenta – mają formę jedynie zalecenia, a ich pominięcie nie wpłynie na skuteczność złożonej reklamacji.

7. Sprzedawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. W celu skorzystania ze Sklepu Klient powinien dysponować:

1.1 przeglądarką internetową Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge w aktualnej wersji, z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies;

1.2 dostępem do sieci Internet;

1.3 aktywnym kontem poczty elektronicznej – adresem e-mail;

1.4 monitorem o minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.

2. Korzystanie ze Sklepu odbywa się poprzez składanie Zamówień zgodnie z pkt. IV ust. 1.1. poniżej.

 

IV. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje poprzez poniżej wymienione operacje:

1.1 przesłanie przez Klienta, przy użyciu narzędzi udostępnionych w Sklepie, prawidłowo i zgodnie ze stanem faktycznym wypełnionego Formularza zamówienia, którego złożenie Klient ostatecznie potwierdza przez użycie przycisku „Kupuję i płacę”, składając tym samym Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy sprzedaży zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu,

1.2 potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcia oferty – po dokonaniu – z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej – przez Klienta zapłaty ceny zgodnie z wybraną formą płatności, które Klient otrzymuje na podany adres, w postaci maila zatytułowanego „Twoje zamówienie zostało zrealizowane”.

2. Z chwilą potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1.2. powyżej, dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży. Klient o statusie Konsumenta otrzymuje potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży zawierające informacje wymagane prawem, w formie linku do zabezpieczonego pliku PDF. Powyższe informacje stanowią potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży i mogą być zmieniane jedynie za wyraźnym porozumieniem Klienta o statusie Konsumenta i Sprzedawcy.

3. Na wniosek Klienta Sprzedawca może potwierdzić przyjęcie oferty pomimo nieopłacenia Zamówienia. W takim przypadku Klient jest zobowiązany do zapłaty za Zamówienie w terminie określonym na fakturze wystawionej i przesłanej Klientowi zgodnie z ust. 6 poniżej, wynoszącym 14 dni od daty wystawienia faktury.

4. Przesłanie Formularza zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem przez Klienta, iż wszelkie informacje i dane podane przez niego w ramach procedury składania Zamówienia są zgodne z prawdą.

5. Uwagi do Zamówienia dodane przez Klienta w Formularzu zamówienia nie są dla Sprzedawcy wiążące, jednakże Sprzedawca będzie je uwzględniał w miarę posiadanych możliwości.

6. Wybierając przycisk „Kupuję i płacę” Klient akceptuje otrzymanie faktury w formie elektronicznej na adres e-mail podany w Formularzu zamówienia.

7. Z zastrzeżeniem pkt. VII ust. 3 poniżej, Zamówienia mogą być składane przez całą dobę. W przypadku złożenia Zamówienia w Dzień roboczy po godz. 16.00, w sobotę, niedzielę lub dni ustawowo wolne od pracy, bieg terminów umownych, związanych z realizacją Umowy sprzedaży, rozpocznie się w pierwszym Dniu roboczym następującym po ww. dniach.

 

V. CENY I PŁATNOŚCI

1. Cena Usługi obejmuje koszty wszystkich czynności i infrastruktury niezbędnej do świadczenia Usługi. Cena nie obejmuje ewentualnych usług świadczonych przez mobilne Punkty Rejestracji, o których mowa w pkt. VI ust. 4 poniżej.

2. Płatność ceny może być dokonana w jednej z poniżej wymienionych form:

2.1 przelew bankowy – na rachunek bankowy Sprzedawcy nr 31 1140 2105 0000 5310 2900 1008 prowadzony w mBank S.A., jako tytuł płatności należy wpisać nr zamówienia,

2.2 płatność za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych – płatność na stronie operatora płatności elektronicznych, na którą Klient zostaje skierowany po użyciu przycisku „Kupuję i płacę” albo przy użyciu linku przysłanego przez Sklep drogą elektroniczną.

3. W przypadku niedokonania przez Klienta zapłaty ceny w terminie 30 dni od dnia przesłania Formularza zamówienia, oferta klienta, o której mowa w pkt. IV ust. 1.1. powyżej przestaje wiązać Sprzedawcę. Postanowienie powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Umowa sprzedaży została zawarta zgodnie z pkt. IV ust. 3 powyżej.

 

VI. REALIZACJA USŁUG

1. Usługi są świadczone zgodnie z politykami świadczenia Usług dostępnymi w opisach poszczególnych Usług oraz na stronie cencert.pl, oraz zgodnie z postanowieniami ust. 2-5 poniżej.

2. Klient przyjmuje do akceptującej wiadomości, że rozpoczęcie świadczenia Usług związanych z wystawieniem kwalifikowanego certyfikatu do podpisu elektronicznego lub pieczęci elektronicznej winno zostać poprzedzone weryfikacją tożsamości Klienta (albo osoby, dla której Klient dokonał zakupu Usługi) przez uprawnionego przedstawiciela Sprzedawcy.

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej w celu dokonania weryfikacji tożsamości, o której mowa w ust. 2 powyżej, Klient (albo osoba, dla której Klient dokonał zakupu Usługi) winien zgłosić się do jednego z Punktów Obsługi Klienta wraz z aktualnym dokumentem tożsamości. Przed wizytą w wybranym Punkcie Obsługi Klienta  – z zastrzeżeniem do Centralnego Punktu Rejestracji w Warszawie, który dostępny jest bez konieczności wcześniejszego umówienia się w godzinach jego pracy – należy umówić się telefonicznie. Po potwierdzeniu tożsamości Klienta (albo osoby, dla której Klient dokonał zakupu Usługi) Sprzedawca wydaje Klientowi (albo osobie, dla której Klient dokonał zakupu Usługi) narzędzia niezbędne do rozpoczęcia świadczenia Usługi.

4. Weryfikacja tożsamości Klienta (albo osoby, dla której Klient dokonał zakupu Usługi) możliwa jest również poza stacjonarnymi Punktami Obsługi Klienta CenCert przy udziale mobilnego Punktu Obsługi Klienta. W celu ustalenia zasad świadczenia usługi przez mobilny Punkt Obsługi Klienta, w tym kosztów związanych ze świadczeniem tej usługi, które Klient zobowiązany będzie uiścić bezpośrednio na rzecz mobilnego Punktu Obsługi Klienta, Klient winien skontaktować się bezpośrednio z wybranym mobilnym Punktem Obsługi Klienta.

5. Klient zobowiązany jest do dokonania weryfikacji tożsamości, o której mowa w ust. 2-4 powyżej w terminie 90 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. W przypadku niedokonania weryfikacji tożsamości w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami przechowania urządzeń niezbędnych do świadczenia Usług, o których mowa w ust. 2 powyżej, w wysokości 5% ceny Usługi miesięcznie. Z zastrzeżeniem zdania następnego, w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, rozpoczęcie świadczenia Usług będzie możliwe po uiszczeniu przez Klienta kosztów przechowywania. W przypadku, gdy koszty związane z przechowywaniem przewyższą cenę Usługi, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy rozpoczęcia świadczenia Usługi.

6. Klient przyjmuje do akceptującej wiadomości, że dokonanie zakupu kodu do odnowienia kwalifikowanego certyfikatu nie jest równoznaczne z realizacją procedury odnowienia certyfikatu online. Procedurę odnowienia certyfikatu online należy wykonać przy pomocy programu komputerowego udostępnianego bezpłatnie przez Sprzedawcę na stronie www.cencert.pl, na odpowiednim dla tego programu systemie operacyjnym. Zakupiony kod należy wpisać w trakcie realizacji procedury odnowienia. Odnowienie certyfikatu online jest możliwe tylko wtedy, gdy osoba odnawiająca certyfikat posiada jeszcze ważny (poprzedni) certyfikat kwalifikowany wydany przez Sprzedawcę, a osoba ta jest w stanie się nim posłużyć (np. posiada sprawną kartę z certyfikatem, pamięta kod PIN itp.). Zakupiony kod do odnowienia kwalifikowanego certyfikatu jest jednorazowy i ważny przez 3 miesiące od daty wystawienia.

 

VII. OBOWIĄZKI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby jego świadczenia były na najwyższym poziomie oraz zobowiązuje się do zachowania poufności, w tym poufności korespondencji, i podejmowania działań zabezpieczających serwer przed dostępem osób nieupoważnionych.

2. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do regularnych prac serwisowych mogących powodować ograniczony dostęp do Sklepu, przy czym niemożność korzystania ze Sklepu nie przekroczy jednorazowo 2 godzin i nie będzie następować częściej niż raz na tydzień.

4. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a w szczególności do niedostarczania na witrynę Sklepu treści o charakterze bezprawnym, naruszających ogólnie przyjęte normy społeczne lub powodujących zakłócenia pracy lub przeciążenie systemów informatycznych.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

5.1. brak możliwości korzystania ze Sklepu będący następstwem działania Siły wyższej;

5.2 niezgodne z przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystanie przez Klienta ze Sklepu i Usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę w Sklepie ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;

5.3 brak transmisji lub szybkość przesyłania danych, wynikające z ograniczeń technicznych i rodzajów łącz transmisyjnych użytkowanych przez Klienta.

 

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Sprzedawca przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami określonymi w Polityce prywatności dostępnej na stronie Sklepu. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest wyłącznie po zaakceptowaniu Polityki prywatności.

 

IX. REKLAMACJE

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Usługi pozbawione wad fizycznych i prawnych. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi, Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana posiada wadę fizyczną lub prawną.

2. W przypadku stwierdzenia wad zakupionych Usług w okresie odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, Klient winien złożyć reklamację w formie elektronicznej na adres e-mail biuro@cencert.pl.

3. Klient, w celu wszczęcia procedury reklamacyjnej, może posłużyć się formularzem reklamacyjnym sporządzonym zgodnie z wzorem dostępnym na stronie Sklepu. W przypadku nieskorzystania przez Klienta z formularza reklamacyjnego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zaleca się Klientowi sformułowanie zgłoszenia reklamacyjnego w sposób pozwalający na rozpatrzenie przez Sprzedawcę reklamacji. Wymogi wskazane w zdaniu poprzedzającym – w przypadku Klienta o statusie Konsumenta – mają formę jedynie zalecenia, a ich pominięcie nie wpłynie na skuteczność złożonej reklamacji.

4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od dnia jej otrzymania, chyba że strony ustalą inny rozsądny termin niepowodujący nadmiernych niedogodności dla Klienta.

5. Wykonując obowiązek informacyjny nałożony Ustawą, Sprzedawca informuje, iż Klient o statusie Konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące tych procedur oraz zasady korzystania z nich dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

6. Klient o statusie Konsumenta może również korzystać z europejskiej internetowej platformy rozwiązywania sporów on-line jako pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Platforma dostępna jest pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Klient o statusie Konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży – z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej – bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. W celu skorzystania z ww. prawa odstąpienia Klient o statusie Konsumenta winien złożyć oświadczenie o odstąpieniu w dowolnej formie, w tym w formie elektronicznej na adres biuro@cencert.pl. Sprzedawca prześle Klientowi o statusie Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu w formie elektronicznej na trwałym nośniku w formacie zabezpieczonego pliku PDF. Do zachowania terminu wystarczy złożyć oświadczenie przed jego upływem.

2. Klient o statusie Konsumenta w celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży może skorzystać z formularza zamieszczonego w załączniku nr 2 do Ustawy lub z wzoru dostępnego poniżej, ale nie jest to obowiązkowe.

3. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi o statusie Konsumenta w odniesieniu do Umów sprzedaży, w których przedmiotem świadczenia są:

3.1. wystawienie certyfikatu (kwalifikowanego albo niekwalifikowanego) – z chwilą wystawienia certyfikatu;

3.2 dostarczenie kodu do odnowienia certyfikatu, który stanowi treść cyfrową niezapisaną na nośniku materialnym.

 

XI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁANIEM SKLEPU

1. Reklamacje związane z działaniem Sklepu Klient może składać w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@cencert.pl.

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym zaleca się Klientowi wskazanie imienia i nazwiska lub firmy oraz danych kontaktowych, jak również opisu i wskazania przyczyny reklamacji. Wymogi wskazane w zdaniu poprzedzającym mają formę jedynie zalecenia, a ich pominięcie – w przypadku Klienta o statusie Konsumenta – nie wpłynie na skuteczność złożonej reklamacji.

3. Sprzedawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działalności Sklepu oraz dodania do Sklepu nowych funkcjonalności, a także poprawy ochrony praw Klientów i zapobiegania nadużyciom.

2. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne z upływem terminu określonego w ust. 3 i 4 poniżej.

3. Sprzedawca opublikuje na stronach Sklepu nowy Regulamin, który wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia jego zamieszczenia. Klienci składający Zamówienia w Sklepie w okresie czasu pomiędzy publikacją nowego Regulaminu a jego wejściem w życie będą obowiązani – w trakcie procesu składania Zamówienia – do zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu obowiązującego w momencie składania Zamówienia oraz nowego Regulaminu.

4. Zmiany Regulaminu wynikające z konieczności dostosowania postanowień Regulaminu do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa obowiązują z dniem wejścia w życie ww. przepisów, przy czym Sprzedawca dołoży starań, aby dochować terminu powiadomienia o zmianach zakreślonego w ust. 3 powyżej.

5. Zmiany Regulaminu nie dotyczą Zamówień, które zostały skutecznie przesłane Sprzedawcy przez Klientów zgodnie z pkt. IV ust. 1.1 przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

6. Wszelkie powiadomienia wysyłane przez Strony w formie elektronicznej będą przesyłane na ostatni adres e-mail podany przez Stronę zgodnie z Regulaminem.

7. Informacje zawarte w Sklepie, odnoszące się do Usług (wraz z cenami Usług), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu Usług dostępnych w Sklepie jak również do zmiany cen Usług, przy czym zmiany te nie dotyczą Zamówień skutecznie złożonych przed ich dokonaniem.

8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisy prawa, w szczególności przepisy: Kodeksu cywilnego, Rozporządzenia, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w przypadku Klientów o statusie Konsumenta ponadto przepisy Ustawy.

9. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.