Przedsiębiorcom, którzy chcą działać na terenie całej Unii Europejskiej przypominamy, że od stycznia 2022 roku obowiązują nowe, wyższe progi kwot dla unijnych zamówień publicznych. Podwyższeniu uległ także przelicznik euro na złote stosowany do wyceny wartości zamówień w przetargach. Na co należy zwrócić uwagę? Przeczytajcie poniżej.

Zamówienia publiczne są istotną formą udziału sektora publicznego w gospodarce. W 2021 roku udzielono 129 662 zamówień, a wartość udzielonych zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy (Prawo Zamówień Publicznych) w 2021 r. wyniosła 184,6 mld zł (w 2020 r. – 183,5 mld zł), co stanowiło ok. 7,04% produktu krajowego brutto (PKB) w 2021 r. Z kolei jak wynika z danych przedstawianych przez Urząd Zamówień Publicznych, w 2022 roku łączna liczba opublikowanych ogłoszeń była większa o 39,68 % w stosunku do liczby ogłoszeń opublikowanych w analogicznym okresie roku 2021 (304.864 szt. opublikowane ogłoszenia).

Jak Polska wypada na całym rynku unijnym? Od stycznia do 30 kwietnia 2022 roku w bazie TED (Tenders Electronic Daily) opublikowano ogółem 82 629 ogłoszeń o przetargach. Warto wspomnieć, że TED to internetowa wersja „Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej”, umożliwiająca bezpłatny dostęp do ogłoszeń o zamówieniach publicznych publikowanych w Unii Europejskiej, w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w innych krajach. W serwisie TED publikowanych jest rocznie ponad sześćset tysięcy ogłoszeń o zamówieniach, w tym ponad dwieście pięćdziesiąt tysięcy zaproszeń do składania ofert, o łącznej wartości rzędu 670 mld euro. Jeśli jeszcze tam nie zaglądaliście –  polecamy!

Ze wspomnianych 82 629 ogłoszeń aż 60 281 (72,95%) przetargów ogłosiły „stare” kraje członkowskie UE, a 22 348 (27,05%)  „nowe” kraje członkowskie UE. Polscy zamawiający opublikowali 8 800 (w roku 2021 – 4.308) ogłoszeń o przetargu i konkursie (około 10,65% przetargów ogłoszonych przez wszystkie kraje UE) – co ważne, 78 ogłoszeń dotyczyło zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. W stosunku do liczby przetargów ogłoszonych przez „nowe” kraje członkowskie, zamówienia z Polski stanowiły około 40%. W okresie 1 stycznia – 30 kwietnia polscy przedsiębiorcy uzyskali 44 kontrakty na realizację zamówień publicznych na rynkach zagranicznych.

Cyfryzacja na rynku zamówień publicznych

Cyfryzacja zamówień oraz związana z tym konieczność wykorzystywania podpisu elektronicznego to dzisiaj standard – wymagania związane z wykorzystaniem podpisów elektronicznych obowiązują od stycznia 2021 roku, kiedy w życie weszło nowe Prawo Zamówień Publicznych (Pzp).

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie odbywa się przy użyciu komunikacji elektronicznej. Obejmuje to m.in. składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymianę informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą. Z kolei art. 63 ustawy Pzp stwierdza, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie o wartości równej lub przekraczającej progi unijne (o nich napiszemy poniżej), oferta musi być złożona w formie elektronicznej. Bezwzględnie wymagany jest więc tutaj kwalifikowany podpis elektroniczny. Oferta, która zostanie złożona bez opatrzenia właściwym podpisem elektronicznym, podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp z uwagi na niezgodność z art. 63 ustawy Pzp.

W procedurze o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zwróćcie na to uwagę!

Nowe progi i przelicznik euro

11 listopada 2021 r. zostały opublikowane rozporządzenia Komisji Europejskiej wprowadzające nowe progi wartości zamówień, obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. Mowa o Rozporządzeniach Delegowanych Komisji (UE) z 10 listopada 2021 r. o numerach 2021/1950, 2021/1952 oraz 2021/1953. Jednocześnie, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C nr 3457 z 11 listopada 2021 r. ukazał się komunikat Komisji Europejskiej określający wiążący przelicznik na euro walut krajowych innych niż euro, w celu określenia kwot progowych, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Od 1 stycznia 2022 r. przelicznik euro na złote stosowany do przeliczeń wartości zamówień w przetargach wynosi 4,4536 PLN. Jest to średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów, ustalony na podstawie kwot określonych w komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie równowartości progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE i 2009/81/WE. Komisja Europejska aktualizuje wartości progów unijnych co dwa lata – kolejnej zmiany należy spodziewać się na przełomie 2023 i 2024 roku.

Nowe progi unijne wprowadzono m.in. dla:

  • robót budowlanych (z 5 350 000 euro do 5 382 000 euro – po przeliczeniu wg aktualnego średniego kursu euro 23 969 275 zł)
  • dostaw i usług z sektora samorządowego (z 214 000 euro do 215 tys. euro – po przeliczeniu 957 524 zł),
  • finansów publicznych (ze 139 000 do 140 tys. euro – po przeliczeniu 623 504 zł),
  • sektora obronności i bezpieczeństwa (z 428 000 do 431 tys. euro – po przeliczeniu 1 919 502 zł).

Zamówienia dla usług społecznych i innych usług szczególnych pozostają bez zmian (750 tys. – 1 mln euro – po przeliczeniu 3.340.200 zł – 4.453.600 zł).

Przy składaniu ofert sprawdźcie konkretne liczby i zastosujcie prawidłowe wartości w nowych postępowaniach na zamówienia publiczne. Pamiętajcie o konieczności wykorzystywania podpisu kwalifikowanego, jeśli konkurs lub zamówienie opiewa na kwotę równą lub wyższą nowych progów unijnych.!

Jeśli jeszcze nie posiadacie podpisu kwalifikowanego – zapraszamy na stronę www, na której znajdziecie wszystkie informacje na temat naszych produktów: https://www.cencert.pl/certyfikat-kwalifikowany/. Zapraszamy także do kontaktu z Partnerami  CenCert (https://www.cencert.pl/punkty-rejestracji/) oraz z infolinią, czynną w dni robocze w godzinach 8.00 – 18.00, pod numerem telefonu: 22 720 79 55, 666 028 044, mail: biuro@cencert.pl

 

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów

 Dz.U.2021.1129 | Ustawa Prawo zamówień publicznych

 Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2019 r., czerwiec 2020

 Informacja o polskim i europejskim rynku zamówień publicznych w roku 2022 (na podstawie ogłoszeń publikowanych w Dzienniku Urzędowym UE), stan na 30 kwietnia 2022 r.

 Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2020 r., maj 2021

 

Przeczytaj artykuł: Podpis kwalifikowany za granicą.

Przeczytaj artykuł: Podpis anonimowy? Czyli jaki?

Przeczytaj artykuł: Zmiany w Krajowym Systemie e-Faktur.