Jednolity Plik Kontrolny (JPK) - aplikacja Klient JPK

Ścieżka do sterowników do karty elektronicznej CenCert do konfiguracji aplikacji Kient JPK:

 • C:\Program Files (x86)\ENCARD\enigmap11.dll  (dla 32-bitowej wersji programu Klient JPK)
 • C:\Program Files\ENCARD\enigmap11-x64.dll (dla 64-bitowej wersji programu Klient JPK)

PEM-HEART Signature bez Internetu - listy TSL, CRL

Aplikacja PEM-HEART Signature generalnie jest przewidziana do funkcjonowania w środowisku dostepu do Internetu.

Wymagają tego m.in. następujące operacje:

 • pobieranie nowych list TSL (czyli informacji o nowych kluczach polskich – i innych europejskich – kwalifikowanych dostawców usług zaufania),
 • pobieranie znacznika czasu (przy znakowaniu czasem),
 • pobieranie odpowiedzi OCSP i/lub listy CRL (przy weryfikacji podpisu).

Do składania podpisu nowym certyfikatem – wystawionym przy użyciu nowego klucza Centrum Certyfikacji – w sytuacji braku dostępu do Internetu – konieczne może się okazać ręczne uaktualnienie polskiej listy TSL.
Taka sama sytuacja występuje przy weryfikacji podpisu złożonego przy użyciu certyfikatu dostawcy usług zaufania, którego nie ma jeszcze w bazie PEM-HEART Signature – trzeba uaktualnić listę TSL kraju, w którym jest zarejestrowany dany dostawca usług zaufania.

W celu ręcznego uaktualnienia listy TSL, należy wykonać następujące kroki:

 • Pobrać i zapisać na dysku aktualną polską listę TSL albo aktualną listę TSL innego kraju (jeśli próbujemy zweryfikować podpis złożony przy uzyciu certyfikatu z innego kraju).
 • Uruchomić program PEM-HEART Signature (wersja 3.9.12.7 lub późniejsza)
 • Wczytać listę TSL do programu PEM-HEART Signature: „Ustawienia…” -> zakładka Import danych, następnie Import listy TSL -> Wskaż, należy wybrać zapisany plik z listą TSL, nastepnie Dodaj listę TSLZapisz

 

Weryfikacja podpisu ektronicznego wymaga obecności aktualnej list CRL dla wszystkich dostawców usług zaufania (w tym ewentualnie rootów krajowych), znajdujących się na ścieżce weryfikacji certyfikatu.

W celu ręcznego uaktualnienia listy CRL, należy wykonać następujące kroki:

 • Pobrać i zapisać na dysku listę CRL odpowiedniego dostawcy usługi zaufania.
 • Uruchomić program PEM-HEART Signature (wersja 3.9.12.7 lub późniejsza)
 • Wczytać listę CRL do programu PEM-HEART Signature: „Ustawienia…” -> zakładka Import danych, następnie Import listy CRL -> Wskaż, należy wybrać zapisany plik z listą CRL, nastepnie Dodaj listę CRLZapisz

Dostęp do Internetu przez proxy (PEM-HEART Signature)

PEM-HEART Signature nie korzysta z ustawień proxy systemu Windows. W celu wykorzystania programu w środowisku, w którym dostęp do Internetu odbywa się za pośrednictwem proxy sieciowego, należy ustawić parametry proxy (adres serwera proxy, login i hasło użytkownika proxy).

W tym celu należy w oknie PEM-HEART Signature wywołać polecenie Ustawienia…, następnie aktywować zakładkę Proxy.

Adresy DNS i IP serwerów (dla administratorów sieci)

 1. usługa odnawiania certyfikatów (PEM-HEART Recertyfikacja):
  1. https://rsign.cencert.pl
  2. IP: 91.213.107.200
  3. port 443
 2. Usługa znakowania czasem
  1. http://tsp.cencert.pl
  2. IP: 91.213.107.207
  3. port 80
 3. OCSP
  1. https://ocsp.cencert.pl
  2. IP: 91.213.107.198
  3. port 80, 443
 4. CRL
  1. https://crl.cencert.pl
  2. IP 91.213.107.195