Co wspólnego mają ze sobą kwalifikowany podpis elektroniczny Cencert, dodatkowe, spore pieniądze oraz ZUS? Okazuje się, że od poniedziałku całkiem dużo.  Do zdobycia jest nawet 300 000 zł! Przeczytajcie, jakie informacje zebraliśmy dla Was tym razem!

Na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wystartował konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2025 r. (konkurs nr 2024.01). Na zgłoszenia przedsiębiorców ZUS czeka miesiąc, do 27 marca 2024 r. Zgodnie z regulaminem dofinansowania, składany wniosek musi być podpisany wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Lista projektów, które otrzymają pozytywną ocenę formalną i merytoryczną zostanie przedstawiona najpóźniej do końca 2024 roku.

Celem konkursu jest wybór aktywności, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka na stanowiskach pracy. Realizacja projektów ma przyczynić się do utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

O środki może ubiegać się każda firma, która przygotuje i wyśle  prawidłowo wypełniony wniosek o dofinansowanie z ZUS projektu inwestycyjnego lub doradczo-inwestycyjnego w zakresie BHP – oczywiście, o ile nie zalega z opłacaniem podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.

Dofinansowaniu podlegają działania z następujących obszarów technicznych:

  • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
  • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
  • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
  • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
  • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
  • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
  • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
  • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
  • środki ochrony indywidualnej.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w 2025 r. wynosi aż 120 000 000 zł! Co istotne, dofinansowanie na poprawę BHP można otrzymywać nie częściej niż raz na trzy lata. Minimalna kwota dofinansowania w tym roku to 10 000 zł, a maksymalne kwoty dofinansowania dla działań inwestycyjno-doradczych wynoszą aż 300 000 zł.

Tak, jak wspomnieliśmy wyżej, zgodnie z oficjalną informacją, na podstawie § 6 ust. 11 regulaminu konkursu, wniosek o dofinansowanie może być podpisany wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym (w rozumieniu art. 3 pkt 12 rozporządzenia eIDAS). Dokument podpisują osoby upoważnione do reprezentacji wnioskodawcy, wskazane w załączonym dokumencie rejestrowym, umowie spółki cywilnej lub pełnomocnictwie. Kwalifikowany podpis elektroniczny musi zostać złożony w sposób zwizualizowany – w miejscu do tego wyznaczonym – i musi istnieć możliwość jego weryfikacji.

Projekt zgłoszony do konkursu powinien dotyczyć ograniczenia oddziaływania przynajmniej jednego z parametrów charakteryzujących warunki pracy: mikroklimatu, czynników chemicznych i pyłów,  czynników biologicznych, mechanicznych, elektrycznych, elektryczności statycznej, hałasu, drgań, niewłaściwego oświetlenia elektrycznego, promieniowania jonizującego lub optycznego, pola elektromagnetycznego, czy obciążeń fizycznych, dynamicznych lub statycznych. Planowany termin realizacji projektu, określony we wniosku, nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż 6 miesięcy.

Aby ubiegać się o dofinansowanie projektu należy pobrać i wypełnić dokumenty dotyczące konkursu, znajdujące się na stronie: https://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-202401, dodać załączniki i wysłać je w formie elektronicznej poprzez stronę prewencja.zus.pl. Pamiętajcie, aby po wysłaniu dokumentacji pobrać potwierdzenie ich złożenia w formacie .pdf.

Szczegółowe wytyczne dotyczące wymagań formalnych znajdziecie w regulaminie konkursu. Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, ZUS czeka na Wasze pytania przesyłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@zus.pl.

Przypominamy, że wszystkie produkty, które są niezbędne w kontaktach z urzędami administracji publicznej, w tym z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, znajdziecie na naszej stronie internetowej https://www.cencert.pl/certyfikat-kwalifikowany/. Zapraszamy także do kontaktu z naszymi Partnerami (https://www.cencert.pl/punkty-rejestracji/) oraz z infolinią, czynną w dni robocze w godzinach 8.00 – 18.00, pod numerem telefonu: 22 720 79 55, 666 028 044, mail: biuro@cencert.pl

Powodzenia, trzymamy kciuki!

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2189).

 

Źróo:

https://bip.zus.pl/documents/493361/11298507/Regulamin+konkursu+na+projekty+dotycz%C4%85ce+utrzymania+zdolno%C5%9Bci+do+pracy_Konkurs+2024.01.pdf/56f10f04-cc25-0e46-847f-827ebd9ef898?t=1706880156381

https://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-202401

https://www.zus.pl/swiadczenia/prewencja-i-rehabilitacja/prewencja-wypadkowa/dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy

 

Przeczytaj artykuł: 15 lutego – data, o której należy pamiętać!

Przeczytaj artykuł: Zastrzeżenie numeru PESEL.

Przeczytaj artykuł: Karta urodzenie i dane statystyczne. Co się zmieniło od początku roku?