Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2023 roku (konkurs nr 2022.01). 6 czerwca rozpoczęło się składanie wniosków. ZUS wybierze projekty, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników. Wnioski można składać do 8 lipca 2022 r., a wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31 grudnia 2022 r.

W konkursie można otrzymać aż 300 000 zł na działania inwestycyjne i inwestycyjno-doradcze. Maksymalna wysokość dofinansowania jest uzależniona od liczby osób, za które opłacane są składki na ubezpieczenie społeczne na dzień złożenia wniosku. Minimalna kwota, o jaką można wnioskować to 10 000 zł, a łączna pula dofinansowań to aż 90 000 000 zł.

Projekt zgłoszony do konkursu powinien dotyczyć ograniczenia oddziaływania przynajmniej jednego z parametrów charakteryzujących warunki pracy: mikroklimatu, czynników chemicznych i pyłów,  czynników biologicznych, mechanicznych, elektrycznych, elektryczności statycznej, hałasu, drgań, niewłaściwego oświetlenia elektrycznego, promieniowania jonizującego lub optycznego, pola elektromagnetycznego, czy obciążeń fizycznych, dynamicznych lub statycznych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansuje te działania, które mieszczą się w wybranych obszarach technicznych – są to m.in. bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy, urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym, oświetlenie miejsc i stanowisk pracy, urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza, sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne, etc.

Do konkursu może przystąpić płatnik składek, który nie zalega z opłacaniem podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem. Szczegółowe wytyczne dotyczące wymagań formalnych znajdziecie w regulaminie konkursu.

Aby ubiegać się o dofinansowanie projektu należy pobrać dokumenty dotyczące konkursu ze strony https://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-2022.01, wypełnić wniosek o dofinansowanie, dodać załączniki i wysłać je w formie elektronicznej poprzez stronę prewencja.zus.pl,  która będzie aktywna w dniach 6 czerwca – 8 lipca 2022 r. Pamiętajcie, aby po wysłaniu zachować wysłaną wersję elektroniczną wniosku  oraz „potwierdzenie złożenia wniosku w wersji elektronicznej”.

Ważne! Wypełniony wniosek podpisywany jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  Mogą to zrobić wyłącznie osoby upoważnione do reprezentacji wnioskodawcy, wskazane w dokumencie rejestrowym, umowie spółki cywilnej lub pełnomocnictwie. Kwalifikowany podpis elektroniczny musi zostać złożony w sposób zwizualizowany – w miejscu do tego wyznaczonym – i musi istnieć możliwość jego weryfikacji. Jeśli jeszcze nie posiadacie podpisu elektronicznego, a chcecie przystąpić do konkursu, zapraszamy na naszą stronę https://www.cencert.pl/certyfikat-kwalifikowany/, gdzie wybierzecie produkt najbardziej dopasowany do Waszych oczekiwań. Przypominamy także, że kwalifikowany podpis elektroniczny CenCert to wygodne, łatwe i szybkie narzędzie niezbędne w kontaktach z urzędami administracji publicznej; idealnie sprawdzi się także w biznesie podczas podpisywania dokumentów i umów cywilno-prawnych, a jego moc formalna jest tożsama z podpisem własnoręcznym. Nie zapominajmy także o fakcie, że stosując podpis elektroniczny, stajemy się po prostu eko, zgodnie z coraz bardziej powszechną polityką #paperless, o której możecie przeczytać w naszym artykule „Słów kilka o ekologii i… papierze, czyli paperless na co dzień!” (https://www.cencert.pl/slow-kilka-o-ekologii-i-papierze-czyli-paperless-na-co-dzien/).

Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości dotyczące konkursu, ZUS czeka na Wasze pytania przesyłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@zus.pl. Dla wszystkich zainteresowanych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje bezpłatne szkolenie online, podczas którego szczegółowo zostaną omówione warunki, jakie należy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie. Webinar odbędzie się 3 czerwca. Zgłoszenia przyjmowane są do 1 czerwca – wystarczy wysłać maila na adres szkolenia.konkurs@zus.pl podając nazwę płatnika składek i adres mailowy, na który zostanie wysłane zaproszenie. Liczba miejsc jest ograniczona, warto się pospieszyć.

Trzymamy kciuki!

 

Źródło:

https://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-2022.01

https://dotacjezus.pl

 

Przeczytaj artykuł: Podpis elektroniczny, a praca zdalna.

Przeczytaj artykuł: Legalna praca w Polsce dla obywateli Ukrainy.

Przeczytaj artykuł: Jak założyć swoją pierwszą firmę?